Cảm biến tiệm cận siêu âm (Ultrasonic proximity sensor), cấu trúc cảm biến siêu âm

5
669
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Cảm biến tiệm cận siêu âm có thể phát hiện hầu hết các đối tượng như làkim loại hoặc không phải là kim loại, chất lỏng hay vật rắn, vật trong hay mờ đục

(những vật có hệ số phản xạ sóng âm thanh đủ lớn)
* Cấu trúc của cảm biến tiệm cận siêu âm.
Gồm có 4 phần chính:

– Bộ phận phát và nhận sóng siêu âm (Transducer/Receiver).
– Bộ phận so sánh (Comparator).
– Mạch phát hiện (Detector Circuit), khi cảm biến nhận được sóng phản
hồi, bộ phận so sánh tính toán khoảng cách bằng cách so sánh thời gian phát,
nhận và vận tốc âm thanh.

– Mạch điện ngõ ra (Output), tín hiệu ngõ ra có thể là digital hoặc analog,
tín hiệu từ cảm biến digital báo có hay không sự xuất hiện đối tượng trong vùng
cảm nhận của cảm biến, tín hiệu từ cảm biến analog chứa đựng thông tin khoảng
cách của đối tượng đến cảm biến.

Để được tư vấn kỷ hơn về sản phẩm và về giải pháp mua sắm thiết bị cũng như cung cấp thiết bị được liệt kê dưới đây hay không được liệt kê dưới đây hãy liên hệ với chúng tối qua Tel: 083.7200184 – Hotline: 0947200184Với sự tư vấn của chung tôi bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của thiết bị mà bạn cần mua.

SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-032TLTQ0
SICK MPS-064TLTQ0
SICK MPS-096TLTQ0
SICK MPS-128TLTQ0
SICK MPS-160TLTQ0
SICK MPS-192TLTQ0
SICK MPS-224TLTQ0
SICK MPS-256TLTQ0  
SICK MPA-107THTU0
SICK MPA-107THTP0
SICK MPA-143THTU0
SICK MPA-143THTP0
SICK MPA-179THTU0
SICK MPA-179THTP0
SICK MPA-215THTU0
SICK MPA-215THTP0
SICK MPA-251THTU0
SICK MPA-251THTP0
SICK MPA-287THTU0
SICK MPA-287THTP0
SICK MPA-323THTU0
SICK MPA-323THTP0
SICK MPA-359THTU0
SICK MPA-359THTP0
SICK MPA-395THTU0
SICK MPA-395THTP0
SICK MPA-431THTU0
SICK MPA-431THTP0
SICK MPA-467THTU0
SICK MPA-467THTP0
SICK MPA-503THTU0
SICK MPA-503THTP0
SICK MPA-539THTP0
SICK MPA-575THTP0
SICK MPA-611THTP0
SICK MPA-647THTP0
SICK MPA-683THTP0
SICK MPA-719THTP0
SICK MPA-755THTP0
SICK MPA-791THTP0
SICK MPA-827THTP0
SICK MPA-863THTP0
SICK MPA-899THTP0
SICK MPA-935THTP0
SICK MPA-971THTP0
SICK MPA-1007THTP0  
SICK MZ2Q-CSLPSKQ0
SICK MZ2Q-CFLPSKQ0
SICK MZT8-03VPS-KP0
SICK MZT8-03VPS-KR0
SICK MZT8-03VPS-KQ0
SICK MZT8-03VPS-KU0
SICK MZT8-03VPS-KUB
SICK MZT8-03VPO-KP0
SICK MZT8-03VPO-KU0
SICK MZT8-03VNS-KP0
SICK MZT8-03VNS-KU0
SICK MZT8-03VNS-KR0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MZN1-06VPS-KRDS07
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-224TSTU0
SICK RZT6-03ZUS-KQ0
SICK MQ10-60APS-KU0
SICK MQ10-60ANS-KU0
SICK MQ10-60APS-KT0
SICK MQ10-60ANS-KT0
SICK MZR1-03VPS-AU0
SICK MZR1-03VNS-AU0
SICK MZR1-03VPS-AT0
SICK MZR1-03VNS-AT0
SICK MZF1-03VPS-KU0
SICK MZF1-03VPS-KP0
SICK MZR2-03VPS-AU0
SICK MZR2-03VNS-AU0
SICK MZR2-03VPS-AT0
SICK MZK1-02VPS-AU0
SICK MZK1-02VPS-AT0
SICK MZZ1-03VPS-AU0
SICK MZZ1-03VPS-AC0
SICK MZZ1-03VNS-AC0
SICK MZP3-03VPS-AU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MZ2Q-CFLPSKQ0
SICK MZ2Q-CFSPSKP0
SICK MZ2Q-CFSPSKQ0
SICK MZ2Q-CFSPSKR0
SICK MZ2Q-CFSPSKU0
SICK MZ2Q-CSLPSKQ0
SICK MZ2Q-CSSNSKUA
SICK MZ2Q-CSSPSKP0
SICK MZ2Q-CSSPSKQ0
SICK MZ2Q-CSSPSKR0
SICK MZ2Q-CSSPSKR0S01
SICK MZ2Q-CSSPSKU0
SICK MZ2Q-FTZNS-KU0
SICK MZ2Q-FTZPS-KP0
SICK MZ2Q-FTZPS-KQ0
SICK MZ2Q-FTZPS-KR0
SICK MZ2Q-FTZPS-KU0
SICK MZ2Q-FTZPS-KUB
SICK MZ2Q-TSLPSKQ0
SICK MZC1-2V2NS-KP0
SICK MZC1-2V2NS-KR0
SICK MZC1-2V2NS-KU0
SICK MZC1-2V2PS-KP0
SICK MZC1-2V2PS-KQ0
SICK MZC1-2V2PS-KR0
SICK MZC1-2V2PS-KRD
SICK MZC1-2V2PS-KU0
SICK MZC1-2V2PS-KUB
SICK MZC1-2V2PS-KW0
SICK MZC1-2V2PS-KWB
SICK MZC1-4V3NS-KP0
SICK MZC1-4V3NS-KU0
SICK MZC1-4V3PS-KP0
SICK MZC1-4V3PS-KQ0
SICK MZC1-4V3PS-KR0
SICK MZC1-4V3PS-KU0
SICK MZK1-02VPS-AT0
SICK MZK1-02VPS-AU0
SICK MZK1-02VPS-AUB
SICK MZK3-02VPS-AT0
SICK MZK3-03VPS-AT0
SICK MZN1-06VNS-KP0
SICK MZN1-06VNS-KU0
SICK MZN1-06VPO-KR0
SICK MZN1-06VPS-KP0
SICK MZN1-06VPS-KP0S06
SICK MZN1-06VPS-KQ0
SICK MZN1-06VPS-KRD
SICK MZN1-06VPS-KRDS05
SICK MZN1-06VPS-KRDS07
SICK MZN1-06VPS-KU0
SICK MZN1-06VPS-KU0S04
SICK MZN1-06VPS-KUB
SICK MZR1-03VNS-AT0
SICK MZR1-03VNS-AU0
SICK MZR1-03VNS-AUB
SICK MZR1-03VPS-AT0
SICK MZR1-03VPS-AU0
SICK MZR1-03VPS-AWD
SICK MZR2-03VNS-AT0
SICK MZR2-03VNS-AU0
SICK MZR2-03VPS-AT0
SICK MZR2-03VPS-AU0
SICK MZR2-03V-N-AW0
SICK MZT1-03VNO-KW0
SICK MZT1-03VNS-KP0
SICK MZT1-03VNS-KR0
SICK MZT1-03VNS-KU0
SICK MZT1-03VPS-KP0
SICK MZT1-03VPS-KQ0
SICK MZT1-03VPS-KQD
SICK MZT1-03VPS-KQDS07
SICK MZT1-03VPS-KR0
SICK MZT1-03VPS-KRA
SICK MZT1-03VPS-KU0
SICK MZT1-03VPS-KUB
SICK MZT1-03VPS-KW0
SICK MZT6-02VPS-KW0
SICK MZT6-03VNS-KP0
SICK MZT6-03VNS-KW0
SICK MZT6-03VPO-KP0
SICK MZT6-03VPO-KRD
SICK MZT6-03VPO-KWD
SICK MZT6-03VPS-KP0
SICK MZT6-03VPS-KPD
SICK MZT6-03VPS-KQ0
SICK MZT6-03VPS-KR0
SICK MZT6-03VPS-KRB
SICK MZT6-03VPS-KRD
SICK MZT6-03VPS-KU0
SICK MZT6-03VPS-KW0
SICK MZT6-03VPS-KWAS06
SICK MZT6-03VPS-KWB
SICK MZT6-03VPS-KWD
SICK MZT6-03VPS-KPX
SICK MZT6-03VPS-KQX
SICK MZT6-03VPS-KWX
SICK MZT8-03VNS-KP0
SICK MZT8-03VNS-KR0
SICK MZT8-03VNS-KU0
SICK MZT8-03VNS-KW0
SICK MZT8-03VPO-KP0
SICK MZT8-03VPO-KU0
SICK MZT8-03VPS-KP0
SICK MZT8-03VPS-KPD
SICK MZT8-03VPS-KQ0
SICK MZT8-03VPS-KQD
SICK MZT8-03VPS-KR0
SICK MZT8-03VPS-KRB
SICK MZT8-03VPS-KRD
SICK MZT8-03VPS-KU0
SICK MZT8-03VPS-KUA
SICK MZT8-03VPS-KUB
SICK MZT8-03VPS-KUD
SICK MZT8-03VPS-KUDS08
SICK MZT8-03VPS-KUDS09
SICK MZT8-03VPS-KW0
SICK MZT8-03VPS-KWB
SICK MZT8-19VPS-KP0
SICK MZT8-28VPS-KP0
SICK MZT8-28VPS-KQ0
SICK MZT8-28VPS-KQD
SICK MZT8-28VPS-KR0
SICK MZT8-28VPS-KU0
SICK MZT8-28VPS-KWB
SICK MZU2-03VPS-DCM
SICK MZU2-03VPS-TCM
SICK MZZ1-03VNS-AC0
SICK MZZ1-03VPS-AC0
SICK MZZ1-03VPS-ATS
SICK MZZ1-03VPS-ATSS01
SICK MZZ1-03VPS-AU0
SICK MZZ1-03VPS-AUD
SICK MZZ1-03V-N-AC0
SICK MZZ1-03V-N-AW0
SICK RZC1-04ZRS-KP0
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 086 9421303 | 02873000184 | Cảm biến tiệm cận siêu âm (Ultrasonic proximity sensor), cấu trúc cảm biến siêu âm.

Comments are closed.